Księgi rachunkowe

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych świadczymy następujące usługi:

  • opracowanie dokumentacji podstawowych zasad rachunkowości wg potrzeb
  • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach (czynności wykonywane przy użyciu oprogramowania RAKS)
  • ewidencja środków trwałych – amortyzacja
  • sporządzanie zestawień obrotów i sald
  • sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego
  • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego
  • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
  • wyjaśnienia dla zainteresowanych dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej wg przepisów prawa podatkowego i rachunkowości